Deklaracja dostępności - KWP w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku bip.gdansk.kwp.policja.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2007-04-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • oświadczenia majątkowe - na podstawie art. 62 ust. 7 ustawy o Policji, informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji są publikowane, bez ich zgody, na właściwych stronach Biuletynu Informacji Publicznej, z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości. Brak możliwości dostarczenia wersji cyfrowej ponieważ oświadczenia składane są w postaci papierowej i są podpisywane odręcznie,
  • na stronie dostępna jest duża liczba plików do pobrania i w związku z tym, niektóre pliki mogą nie być w pełni dostępne cyfrowo. Dokładamy starań, aby wszystkie pliki były w pełni dostępne,
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-05-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Szymon Frątczak, adres poczty elektronicznej kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  47 74 159 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku, ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk

Ze względu na zabytkowy charakter obiektu brak dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt posiada trzy czynne wejścia, w tym jedno dla interesantów.

Wejście główne dla interesantów wymaga pokonania kilkunastu stromych schodów i dwoje drzwi nieautomatycznych. Frontowe drzwi są ciężkie.

Po lewej stronie od drzwi frontowych znajduje się wejście do biura przepustek. Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest bramkami. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie komendy w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku (osoby wprowadzającej).

Dwa pozostałe wejścia dostępne od dziedzińca obiektu przez parking wewnętrzny przeznaczone są do użytku służbowego.

Wjazd dla interesantów na parking wewnętrzny możliwy jest w szczególnych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu. Na parkingu wewnętrznym i przed wejściem głównym nie ma miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Wjazd na parking możliwy jest poprzez szlaban dozorowany przez służbę dyżurną Policji.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Na terenie komendy nie ma wind przeznaczonych do przewozu osób. Między kondygnacjami trzeba poruszać się stromymi schodami.

Na poszczególnych piętrach znajdują się toalety ogólnodostępne, wspólne dla pracowników i interesantów, nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Ze względu na brak dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych w celu umówienia wizyty lub ustalenia alternatywnej formy załatwienia sprawy napisz na adres poczty elektronicznej kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl lub zadzwoń na numer 47 74 159 00.

Wydział Postępowania Administracyjnego KWP w Gdańsku, ul. Harfowa 60, 80-298 Gdańsk.

Dostęp na parter przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego budynku prowadzi rampa umożliwiająca wjazd wózkiem inwalidzkim.

Obiekt posiada dwa wejścia, główne prowadzące bezpośrednio na kondygnację parteru umożliwiające dostęp do pomieszczeń biurowych parteru oraz boczne, od strony parkingu, strzeżone przez służbę dyżurną. W obiekcie brak jest dźwigu osobowego. Dostęp na pierwsze piętro możliwy jest jedynie po schodach. Na poszczególnych piętrach znajdują się toalety ogólnodostępne, wspólne dla pracowników i interesantów, nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Na parkingu wewnętrznym i przez wejściem głównym nie ma miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Siedziba Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku, ul. Biskupia 23, 80-875 Gdańsk. – główny budynek administracyjny

Ze względu na zabytkowy charakter obiektu brak dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Dostęp do dziedzińca obiektu możliwy jest przez niewielkie biuro przepustek, w przejściu którego znajdują się pojedyncze schodki lub przez zamykaną ręcznie bramę wjazdową. Dalszy dostęp do obiektu możliwy jest przez trzy różne wejścia z dziedzińca. Za drzwiami znajdują się dalsze schody prowadzące na poszczególne kondygnacje obiektu. Na poszczególnych piętrach znajdują się toalety ogólnodostępne, wspólne dla pracowników i interesantów, nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Na parkingu wewnętrznym i przez wejściem głównym nie ma miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Siedziba Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku, ul. Biskupia 23, 80-875 Gdańsk. – budynek Sekcji Inwestycji i Remontów oraz Sekcji Administracyjno-Gospodarczej

Dostęp dla osób niepełnosprawnych z parkingu znajdującego się przed wejściem głównym. Z korytarza dostęp na wózku inwalidzkim jest do połowy pomieszczeń ze względu na występujące dodatkowe schody w ciągu komunikacyjnym.

W obiekcie znajdują się toalety ogólnodostępne, wspólne dla pracowników i interesantów, nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

 

Metryczka

Data publikacji : 23.09.2020
Data modyfikacji : 05.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Szymon Frątczak Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Frątczak Wydział Prezydialny KWP w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Frątczak
do góry