Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - Dostęp do informacji publicznej - KWP w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

informacje ogólne

W dniu 16 czerwca 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. W myśl ustawy informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu. Natomiast, przez ponowne wykorzystanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona. Realizacja prawa do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego następuje poprzez dostęp do danych publikowanych przez podmiot w sieci Internet albo na indywidualny wniosek.

Wskazana ustawa zakłada m.in. w art. 21 ust.2 umożliwienie, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.

Ponadto, ustawa w art. 21 ust. 3 nie wskazuje wzoru formularza o ponowne wykorzystanie, niemniej jednak określa 6 elementów, które powinny znaleźć się we wniosku oraz przewiduje możliwość ponowienia wniosku bez rozpoznania, jeżeli w terminie 7 dni wnioskodawca nie uzupełni wymaganych danych.

Z kolei w art. 22 skrócono termin realizacji wniosku o ponowne wykorzystanie do 14 dni (dotychczas 20 dni), niemniej jednak, w sytuacji niemożności zrealizowania wniosku w podstawowym terminie, wydłużono maksymalny termin realizacji sprawy z 40 dni do 2 miesięcy.

           

                         Wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej prosimy kierować pod adres:

 

Wydział Komunikacji Społecznej
Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk

tel. 47 74 15 625; fax 47 74 15 741
e-mail: kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji : 02.01.2012
Data modyfikacji : 10.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Adrian Sprengel Wydział Prezydialnu KWP w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Adrian Sprengel
do góry