Dostęp do zasobów archiwalnych KWP w Gdańsku - Dostęp do zasobów archiwalnych - KWP w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Dostęp do zasobów archiwalnych KWP w Gdańsku

ARCHIWUM KWP w GDAŃSKU

znajduje się

w Wydziale do spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

80-819 Gdańsk, ul. Okopowa 15

Tel. 47 74 15  865, fax 47 74 15 749

 

Naczelnik

mł.insp. Urszula Ciarkowska

 

Zasób archiwalny :

 

Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji  Gdańsku posiada w swoim zasobie dokumentację stanowiącą zespół archiwalny Milicji Obywatelskiej z lat 1955 – 1990 oraz zespół otwarty Komendy Wojewódzkiej Policji obejmujący akta wytworzone w Komendzie Wojewódzkiej MO/Policji w Gdańsku oraz byłej Komendy Wojewódzkiej MO/Policji w Słupsku.

 

Udostępnienie akt może nastąpić do celów :

 

-  służbowych uprawnionym podmiotom

-  naukowo-badawczych

- publicystycznych i innych, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli.

 

Podstawa prawna udostępnienia :

 

- Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz. U. z 2011 r. nr 123 poz. 698 z późn. zm.)

 

- Ustawa z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dz. U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. z 2011 r. nr 196, poz. 1161)

 

- Zarządzenie nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP z 2008 r. nr 16 poz. 95)

 

Tryb udostępniania dokumentów :

Wnioski o udostępnienie akt należy kierować na adres :

 

Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Ul. Okopowa 15

80-819 Gdańsk

 

Wniosek o udostępnienie materiałów z archiwum powinien zawierać :

 

1. Imię i  nazwisko , rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji – jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel.

 

2. Nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej  nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały archiwalne – jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna.

 

3. Szczegółowe określenie rodzaju materiałów lub tematu których one dotyczą.

 

4. Cel, dla jakiego mają być udostępnione (temat i zakres pracy naukowej).

 

Do zgłoszenia załącza się upoważnienia dla osoby, o której mowa w punkcie 1  i  2 oraz zaświadczenia z uczelni w przypadku udostępnienia do celów naukowo-badawczych. Udostępnienie akt dla celów innych niż naukowo-badawcze wymaga od osoby ubiegającej się o ich udostępnienie wykazania swojego interesu prawnego.

 

Udostępnienie materiałów archiwalnych tj. kategorii „A” odbywa się z godnie  z art. 17 Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.06.2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych.

 

Udostępnienie materiałów niearchiwalnych odbywa się na podstawie Rozdziału 7 Zarządzenia nr 920 Komendanta Głównego Policji. Materiały niearchiwalne, które nie zawierają informacji o sprawach publicznych są udostępniane za zgodą Komendanta Wojewódzkiego Policji. Na zakres udostępnienia będą miały wpływ ograniczenia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) czy ustawy z dnia 06.04.1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 287, poz. 1867 z późn. zm.)

 

Dokumentację udostępnią się, jeśli nie zawiera ona wiadomości stanowiących tajemnicę prawem chronioną i nie wymaga ochrony przewidzianej przepisami ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228), a ich ujawnienie nie naraża na szkodę interesu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Archiwum, udostępniając dokumentację dla celów naukowo-badawczych informuje o odpowiedzialności wynikającej przepisów prawa cywilnego w przypadku wykorzystania wiadomości uzyskanych z udostępnionej dokumentacji w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 

Akta udostępnia się na miejscu, w siedzibie  Archiwum Komendy Wojewódzkiej, w obecności pracownika archiwum.

 

Archiwum wydaje także zaświadczenia na podstawie posiadanych archiwaliów, zgodnie z k.p.a.

 

Ograniczenia stosowania RODO*:

Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej, na podstawie art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.)** ogranicza się stosowanie RODO:

  • art. 16 – prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne.
  • 18 ust. 1 lit. a i b – prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 – prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

 

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE z 4.5.2016, L 119/1).

** zmiany do ustawy zostały wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. z 2019 r. poz. 730).

Metryczka

Data publikacji : 02.04.2008
Data modyfikacji : 13.05.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KWP w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Frątczak
do góry