Wykaz prowadzonych ewidencji i rejestrów - Ewidencje i rejestry - KWP w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Wykaz prowadzonych ewidencji i rejestrów

WYDZIAŁ PREZYDIALNY

SEKRETARIAT WYDZIAŁU PREZYDIALNEGO
- Elektroniczny Dziennik Korespondencyjny (ESOD)
- Książka doręczeń przesyłek miejscowych
- Rejestr Przepisów
- Rejestr teczek spraw archiwalnych
- Ewidencja pieczęci i referentek
- Rejestr akt brakowanych kat.BC
- Elektroniczny dziennik podawczy
- Książka doręczeń przesyłek niejawnych
- Dziennik ewidencji powielonych dokumentów jawnych
- Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów niejawnych


WYDZIAŁ PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO

- Elektroniczny Dziennik Korespondencyjny (ESOD)
- Rejestr ewidencji kierowców naruszających zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego
- System Ewidencji Wypadków i Kolizji
- Rejestr opinii projektów organizacji ruchu drogowego


WYDZIAŁ POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

- Elektroniczny Dziennik Korespondencyjny (ESOD)
- Rejestry wydanych zaświadczeń uprawniających do nabycia broni.
- Rejestry wydanych legitymacji: posiadacza broni, osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectw broni, oraz kart rejestracyjnych broni.
- Rejestry wydanych licencji pracownika ochrony fizycznej,  zabezpieczenia technicznego, detektywa.
- Rejestr lekarzy i psychologów upoważnionych do przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń lekarskich i psychologicznych dla osób ubiegających się bądź posiadających pozwolenie na broń.

Ponadto, wprowadzane są dane z województwa pomorskiego dot. broni oraz licencji do programu komputerowego „Broń i Licencja” funkcjonującego w ramach KSIP.


WYDZIAŁ GOSPODARKI MATERIAŁOWO-TECHNICZNEJ

SEKRETARIAT
- Elektroniczny Dziennik Korespondencyjny (ESOD)
- Rejestr Zarządzeń i Decyzji
- Rejestr zapotrzebowań i zamówień
- Rejestr faktur i rachunków
- Ewidencja pieczęci i stempli
- Rejestry teczek spraw archiwalnych
- Książki doręczeń
- Rejestry poczty specjalnej

SEKCJA UZBROJENIA
- Ewidencja główna
- Ewidencja numerowa
- Ewidencja w użytkowaniu
- Ewidencja napraw
- Ewidencja magazynowa
- Rejestry dowodów materiałowych
- Rejestr protokołów szkód
- Rejestr depozytów

ZESPÓŁ WSPOMAGAJĄCY
- Rejestr wniosków pracowników Policji ubiegających się o świadczenia z ZFŚS
- Rejestr wniosków emerytów i rencistów ubiegających się o świadczenia socjalne Policji

SEKCJA KWATERMISTRZOWSKA
Zespół Mundurowy:
- Ewidencja wyposażenia indywidualnego funkcjonariuszy – na kartach mundurowych
- Ewidencja wyposażenia indywidualnego pracowników – na kartach wydanej odzieży roboczej i ochronnej
- Ewidencje główne: umundurowania zasadniczego i ćwiczebnego, odzieży specjalistycznej i roboczej, sprzętu specjalistycznego, środków higieny osobistej  i darowizn
- Ewidencje magazynowe: umundurowania zasadniczego i ćwiczebnego, odzieży specjalistycznej i roboczej, sprzętu specjalistycznego, środków higieny osobistej
- Rejestr kart mundurowych funkcjonariuszy
- Rejestr kart wydanej odzieży roboczej i ochronnej pracowników cywilnych
- Rejestr wydanych dowodów przyjęcia /asygnat przychodowych do magazynu/
- Rejestr wydanych dowodów wydania /asygnat rozchodowych z magazynu/
- Rejestr odsprzedaży indywidualnej
- Rejestr obrotów pozamagazynowych

ZESPÓŁ KWATERUNKOWY
- Ewidencje główne: sprzętu i materiałów kwaterunkowych w użytkowaniu i magazynach
- Ewidencja magazynowa sprzętu i materiałów kwaterunkowych na kartach kontowych materiałowo-ilościowych
- Rejestr wydanych dowodów przyjęcia /asygnat przychodowych do magazynu/
- Rejestr wydanych dowodów wydania sprzętu /asygnat rozchodowych z magazynu/
- Rejestr wydanych dowodów wydania materiałów /asygnat rozchodowych z magazynu/
- Rejestr obrotu pozamagazynowego 

TECHNIKA POLICYJNA I BIUROWA
- Ewidencje główne: sprzętu techniki policyjnej i biurowej będącej w użytkowaniu i w magazynie; materiałów techniki policyjnej i biurowej na kartach kontowych materiałowo-ilościowo-wartościowych
- Ewidencja magazynowa sprzętu i materiałów  techniki policyjnej i biurowej na kartach kontowych materiałowo-ilościowych
- Rejestr dowodów przyjęcia sprzętu i materiałów techniki policyjnej i biurowej
- Rejestr dowodów wydania sprzętu i materiałów techniki policyjnej i biurowej
- Rejestr umów z zakresu działania Sekcji Kwatermistrzowskiej
- Rejestr wysłanych zamówień
- Rejestr kart materiałowo-ilościowo-wartościowych materiałów techniki policyjnej i biurowej
- Rejestr kart ewidencyjnych sprzętu techniki policyjnej i biurowej
- Rejestr obrotu pozamagazynowego

MATERIAŁY KANCELARYJNO-BIUROWE I DRUKI
- Ewidencja główna materiałów kancelaryjno-biurowych i druków na kartach kontowych materiałowo-ilościowo-wartościowych
- Ewidencja magazynowa materiałów kancelaryjno-biurowych i druków na kartach kontowych materiałowo-ilościowych
- Rejestr wydanych dowodów przyjęcia materiałów kancelaryjno-biurowych
- Rejestr wydanych dowodów przyjęcia druków
- Rejestr wydanych dowodów wydania materiałów kancelaryjno-biurowych
- Rejestr wydanych dowodów wydania druków
- Rejestr kart materiałowo-ilościowo-wartościowych materiałów kancelaryjno-biurowych i druków
- Ewidencja główna materiałów budowlanych i konserwacyjnych na kartach kontowych materiałowo-ilościowo-wartościowych
- Ewidencja magazynowa materiałów  budowlanych i konserwacyjnych na kartach kontowych materiałowo-ilościowych
- Rejestr wydanych dowodów przyjęcia materiałów budowlanych
- Rejestr wydanych dowodów przyjęcia materiałów konserwacyjnych
- Rejestr wydanych dowodów wydania materiałów budowlanych
- Rejestr wydanych dowodów wydania materiałów konserwacyjnych

SEKCJA EWIDENCJI,  ROZLICZEŃ I ZAOPATRZENIA
- Książki ewidencji sprzętu żywnościowego w użytkowaniu
- Książki ewidencji – elementy kuchni polowej
- Książka darowizn sprzętu żywnościowego
- Rejestr psów służbowych
- Książki druków ścisłego zarachowania
- Ewidencja środków trwałych
- Ewidencja szkód
- Ewidencja finansowo-rozliczeniowa
 
SEKCJA ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZA
- Książki korespondencyjne Zespołu Administracyjno-Gospodarczego
- Ewidencja sprzętu w użytkowaniu
- Kartoteki środków czystości
- Kartoteki materiałów gospodarczych
- Kartoteki materiałów medycznych
- Rejestr umów wynajmu
- Rejestr umów najmu
- Ewidencja talonów na posiłki profilaktyczne
- Książka ewidencji materiałowej
- Rejestr zleceń
- Książki rozchodu i przychodu opału
- Książka ewidencji narzędzi
- Zeszyty kontroli elektronarzędzi i maszyn
- Rejestry stanu liczników
- Zeszyty kontroli kominiarskiej
- Ewidencja dokumentacji p. poż.
- Książka ewidencji agregatów
- Ewidencja odpadów niebezpiecznych


WYDZIAŁ ds. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

SEKRETARIAT
- Elektroniczny Dziennik Korespondencyjny (ESOD)
- Rejestry teczek spraw archiwalnych i brakowania akt kat. "BC"
- Rejestr decyzji w spr. omowy udostępnienia informacji publicznej

KANCELARIA TAJNA
- Rrejestr dokumentów niejawnych, dzienników i książek ewidencyjnych
- Dzienniki ewidencji do dokumentów oznaczonych klauzulami: "ścisle tajne", "tajne", "poufne", "zastrzeżone" i dzienniki przepisów niejawnych

SEKCJA KONTROLI I POSTĘPOWAŃ SPRAWDZAJĄCYCH
- Rejestry akt postępowań sprawdzających i postępowań kontrolnych
- Rejestry wydanych poświadczeń bezpieczeństwa do klauzuli: „Zastrzeżone”, „poufne”, „tajne”, „ściśle tajne”
- Rejestry decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub jego cofnięciu
- Rejestr wydanych upoważnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”
- Rejestr wydanych zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych
- Rejestr wydanych decyzji o umorzeniu postępowania sprawdzającego
- Ewidencja zbiorów informatycznych przetwarzających dane osobowe w KWP w Gdańsku
- Ewidencja osób przeszkolonych w zakresie dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego w jednostkach Policji woj. pomorskiego

ZESPÓŁ ARCHIWUM
- Rejestry spisów akt przekazanych i ewidencja akt osobowych zwolnionych policjantów i pracowników
- Rejestry protokołów brakowania kategorii „B” i „BE”
- Rejestry akt udostępnionych i przekazanych na stałe
- Rejestr wydanych zaświadczeń


WYDZIAŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

SEKRETARIAT
- Elektroniczny Dziennik Korespondencyjny (ESOD)
- Książki doręczeń przesyłek miejscowych
- Zeszyt pokwitowań odbioru korespondencji
- Rejestr dzienników i książek ewidencyjnych tzw. "dziennik matka"
- Książka ewidencji pieczątek i stempli
- Rejestr decyzji wydanych przez Naczelnika WŁiI
- Rejestr teczek spraw archiwalnych

ZESPÓŁ EWIDENCJI ROZLICZEŃ I ZAOPATRZENIA WŁiI
- Rejestr faktur i not księgowych
- Rejestr umów i wniosków do Zamówień Publicznych
- Rejestr zleceń napraw
- Rejestr protokołów szkód;
- Książka ewidencji sprzętu w  użytkowaniu (ST i PST łączności i informatyki)
- Rejestr dowodów OT i OT+
- Rejestr dowodów LT, LC
- Rejestr dowodów MT


WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA

 SEKRETARIAT

-Elektroniczny Dziennik Korespondencyjny (ESOD)
- dziennik przepisów
- rejestr kandydatów do służby i pracy w policji
- rejestr dzienników i książek ewidencyjnych tzw. "dziennik matka"
- ewidencja pieczęci i referentek
- książka doręczeń

 ZESPÓŁ WSPOMAGAJĄCY

- ewidencja zatrudnienia
- wykaz umów terminowych
 

SEKCJA DOBORU
- Rejestr kandydatów do służby w Policji
- Centralny Rejestr Doboru Kandydatów, w którym rejestrowane są osoby składające dokumenty dotyczące przyjęcia do służby w Policji oraz etapy postępowania kwalifikacyjnego, przez które przechodzą kandydaci

SEKCJA DYSCYPLINARNA
- Ewidencja przewinień policjantów garnizonu pomorskiego wraz z rejestrem imiennym policjantów
- Ewidencja orzeczeń dyscyplinarnych Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku  wydawanych w I i II instancji
- Ewidencja postanowień Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku wydawanych w trybie przepisów dyscyplinarnych w I i II instancji
- Ewidencja rozkazów Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku o zawieszeniu w czynnościach służbowych policjantów oraz rozkazów o przedterminowym zatarciu kary dyscyplinarnej, wydawanych w I i II instancji
- Ewidencja policjantów garnizonu pomorskiego zawieszonych w czynnościach służbowych oraz policjantów  przeciwko którym są prowadzone postępowania karne o przestępstwo

SEKCJA ORGANIZACJI POLICJI I EWIDENCJI
- rejestr policjantów zwalnianych ze służby w Policji
- dwa rejestry urlopów i zwolnień lekarskich kierownictwa KWP, OPP ,SPAP KLP, OSZP, KMP, KPP
- rejestr wydawanych świadectw służby i pracy
- rejestr faktur /pieczęcie i stemple/
- rejestr utraconych i nierozliczonych legitymacji służbowych
- rejestr przeniesień służbowych policjantów 
- rejestr identyfikatorów policjantów
- rejestr identyfikatorów pracowników Policji, przepustek stałych i terminowych
- rejestr legitymacji służbowych pracowników policji
- rejestr legitymacji ubezpieczeniowych pracowników Policji KWP w Gdańsku
- ewidencja zagubionych oznaczeń identyfikacyjnych funkcjonariuszy woj. pomorskiego
- ewidencja-depozyt legitymacji i oznaczeń funkcjonariuszy woj. pomorskiego
- ewidencja ruchów kadrowych funkcjonariuszy w województwie pomorskim
- rejestr numerów Rozkazów Personalnych KWP w Gdańsku
- ewidencja kartotek funkcjonariuszy województwa pomorskiego
- system KADRA – elektroniczna ewidencja zatrudnionych funkcjonariuszy i pracowników województwa pomorskiego


WYDZIAŁ FINANSÓW

- Dziennik korespondencji


WYDZIAŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

- Elektroniczny Dziennik Korespondencyjny (ESOD)
- Rejestr dzienników i książek ewidencyjnych tzw. „dziennik matka”
- Rejestr Decyzji wydawanych przez Naczelnika Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
- Rejestr przepisów
- Ewidencja pieczęci i referentek
- Rejestr teczek spraw archiwalnych
- Rejestr akt brakowania teczek BC
- Zeszyt protokołów odpraw służbowych
- Rejestr nadzorów
- Rejestr spraw operacyjnych


SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- Elektroniczny Dziennik Korespondencyjny (ESOD)
- Książka doręczeń przesyłek miejscowych
- Rejestr prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne
- Rejestr składanych ofert
- Rejestr pieczęci


WYDZIAŁ KONTROLI

- Dziennik korespondencyjny
- Rejestr kontroli
- Rejestr delegacji służbowych
- Rejestr czynności sprawdzająco wyjaśniających
- Ewidencja urlopów i zwolnień
- Ewidencja pieczęci i stempli
- Książka wyjść
- Ewidencja nadgodzin

ZESPÓŁ SKARG I WNIOSKÓW WYDZIAŁU KONTROLI
- Rejestry skarg i wniosków oraz listów i anonimów – formie elektronicznej i manualnej
- Rejestr przyjęć interesantów przez kierownictwo jednostki
- Rejestr przyjęć interesantów przez funkcjonariuszy Sekcji Skarg i Wniosków
- Rejestr rozmów infolinii KWP w Gdańsku Tel. Nr 0 800 467 997


WYDZIAŁ TRANSPORTU

SEKRETARIAT
- Elektroniczny Dziennik Korespondencyjny (ESOD)
- Rejestr przepisów
- Książka doręczeń przesyłek miejscowych
- Rejestr faktur i rachunków
- Ewidencja pieczęci i stempli
- Rejestr teczek spraw archiwalnych

ZESPÓŁ EKSPLOATACJI
- Rejestr protokołów szkód
- Książka ewidencji wypadków dotyczących służbowego sprzętu transportowego
- Ewidencja postępowań o zamówienia publiczne
- Książka ewidencji sprzętu mpis w użytkowaniu jednostek województwa pomorskiego
- Książka pomiarów i ewidencji materiałów pędnych w zbiornikach
- Książka ewidencji przychodów ilościowo – wartościowych materiałów pędnych i smarów magazynu mpis Wydziału Transportu
- Książka magazynowa materiałów pędnych i smarów
- Ewidencja sprzętu transportowego używanego w jednostkach województwa pomorskiego
- Ewidencja środków trwałych i pozostałych środków w elektronicznym systemie SKOP
- Rejestr tablic rejestracyjnych
- Ewidencja numerów taktycznych pojazdów służbowych
- Ewidencja numerów wewnętrznych pojazdów służbowych
- Ewidencja wydanych pozwoleń czasowych
- Ewidencja znaków legalizacyjnych
- Rejestr zezwoleń na prowadzenie pojazdów służbowych

SEKCJA WSPARCIA TECHNICZNEGO
- Rejestr darowizn
- Elektroniczny system SKOP i OPTIMA


WYDZIAŁ PSYCHOLOGÓW

- Dziennik przepisów – przepisy niejawne
- Dziennik przepisów – przepisy jawne
- Zeszyt kontroli stanowisk komputerowych z dostępem do sieci Internet
- Książka ewidencji  sprzętu – materiału w jednostce użytkującej
- Książka doręczeń przesyłek miejscowych
- Książka ewidencji pieczęci i stempli
- Rejestr testów psychologicznych
- Rejestr kandydatów do służby w Policji badanych testem Multiselect
- Skorowidz alfabetyczny kandydatów do służby w Policji  badanych testem Multiselect
- Dziennik korespondencyjny
- Rejestr badań psychologicznych zgodnych z rozp. MSWiA z dn. 20.03.2007r w sprawie trybu i warunków ustalanie zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji
- Rejestr rozmów z kandydatami ubiegających się o stanowiska w korpusie służby cywilnej


WYDZIAŁ KONWOJOWO-OCHRONNY

- Elektroniczny Dziennik Korespondencyjny (ESOD)
- Książka doręczeń przesyłek miejscowych
- Zeszyt pokwitowań poczty
- Zeszyt pieczęci i referentek
- Rejestr dzienników i książek ewidencyjnych, tzw. "dziennik matka"
- Książki służby konwojowej
- Książki doprowadzeń osób
- Książki przebiegu służby


WYDZIAŁ TECHNIKI OPERACYJNEJ

- Elektroniczny Dziennik Korespondencyjny (ESOD)
- Rejestr dzienników i książek ewidencyjnych, tzw "dziennik matka"
- Rejestr teczek spraw archiwalnych
- Rejestr akt brakowania kat. BC
- Ewidencja przepisów
- Rejestr decyzji i poleceń Naczelnika
- Ewidencję pieczęci, stempli i referentek
- Książkę doręczeń przesyłek miejscowych


ODDZIAŁ PREWENCJI POLICJI

- Elektroniczny Dziennik Korespondencyjny (ESOD)
- Książki doręczeń przesyłek
- Ewidencja pieczęci i referentek
- Zeszyt pokwitowań korespondencji
- Rejestr teczek spraw archiwalnych
- Rejestr dzienników i książek ewidencyjnych, tzw. "dziennik matka"
- Książki służby
- Ewidencja kart MRD-5
- Księgi druków ścisłego zarachowania dowodów rejestracyjnych i mandatów karnych
- Książka materiałów pędnych i smarów           
- Ewidencja upoważnień SIS i ESOD


WYDZIAŁ DO WALKI Z KORUPCJĄ

- Elektroniczny Dziennik Korespondencyjny (ESOD)
- Zeszyt pokwitowań odbioru korespondencji
- Rejestr dzienników i książek ewidencyjnych tzw. „dziennik matka”
- Dziennik przepisów - decyzje Naczelnika Wydziału dw. z Korupcją KWP w Gdańsku
- Książka doręczeń przesyłek miejscowych
- Ewidencja pieczęci i stempli
- Rejestr teczek spraw archiwalnych
- Rejestr akt brakowanych kategorii "BC"
- Książka kontroli sanitarnej
- Ewidencja druków statystycznych
- Rejestr śledztw i dochodzeń
- Rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego
- Rejestr spraw skierowanych do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego
- Rejestr wystąpień prokuratora w trybie art. 326 par. 4 K.P.K
- Rejestr rozpoznawanych przez sąd zażaleń na zatrzymanie osoby
- Rejestr nadzorów
- Rejestr zażaleń na czynności dokonywane przez policjantów
- Rejestr informacji wpływających na skrzynkę internetową KWP „Zgłoś korupcję”
- Księga druków ścisłego zarachowania


WYDZIAŁ DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZY

- Elektroniczny Dziennik Korespondencyjny (ESOD)
- Książka pokwitowań korespondencji
- Rejestr dzienników i książek ewidencyjnych, tzw. "dziennik matka"
- Książka doręczeń przesyłek miejscowych
- Dziennik telegramów przychodzących
- Rejestr faktur
- Rejestr założonych teczek w podręcznym archiwum WDŚ KWP w Gdańsku
- Książka służby konwojowej
- Rejestr akt brakowanych kat. BC
- Rejestr pieczęci i referentek
- Rejestr Śledztw i Dochodzeń (RSD)
- Rejestr Postępowań Sprawdzających i Odmów Wszczęcia (RPSiOW)
- Rejestr rozpoznawanych przez sąd zażaleń na zatrzymanie osoby
- Rejestr zażaleń na czynności dokonywane przez policjantów
- Rejestr wystąpień prokuratora w trybie art. 326 par. 4 kpk
- Rejestr nadzorów szczególnych nad postępowaniami przygotowawczymi
- Rejestr spraw skierowanych do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego
- Rejestr pozytywnych wskazań systemu AFIS i pozytywnych porównań kodu genetycznego


WYDZIAŁ KRYMINALNY

- Elektroniczny Dziennik Korespondencyjny (ESOD)
- Rejestr dzienników i książek ewidencyjnych, tzw. "dziennik matka"
- Dziennik przepisów
- Dziennik telegramów wchodzących
- Dziennik telegramów wychodzących
- Książka doręczeń przesyłek miejscowych
- Rejestr pieczęci i referentek
- Rejestr teczek spraw archiwalnych
- Zeszyt pokwitowań odbioru korespondencji


LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE

KANCELARIA
- Elektroniczny dziennik podawczy
- Rejestr teczek spraw archiwalnych
- Rejestr wypożyczanych ekspertyz z archiwum

MAGAZYN DOWODÓW RZECZOWYCH
- Rejestry obiektów badań

SEKRETARIAT
- Elektroniczny Dziennik Korespondencyjny (ESOD)
- Rejestr ksiąg ewidencyjnych i zeszytów - DM
- Ewidencja rachunków i faktur
- Książka kontroli
- Zeszyt pokwitowań
- Ewidencja wezwań do sądu
- Dziennik dyżurów
- Ewidencja pieczęci i stempli

MAGAZYN BRONI
- Księga wzorców amunicji
- Księga ewidencji broni palnej
- Książka przeglądania wzorców amunicji
- Książka przyjęcia broni służbowej do depozytu
- Książka wydania broni z pododdziału
- Książka wydania wzorców broni z magazynu
- Książka zużycia wzorców amunicji


ZESPÓŁ PRAWNY

- Elektroniczny Dziennik Korespondencyjny (ESOD)
- Rejestr dzienników i książek ewidencyjnych tzw. "dziennik matka"
- Centralny Rejestr Przepisów
- Książka doręczeń przesyłek miejscowych
- Repertorium spraw cywilnych KWP w Gdańsku
- Repertorium spraw komorniczych KWP w Gdańsku
- Repertorium spraw administracyjnych KWP w Gdańsku
- Rejestry radców prawnych
- Rejestry teczek spraw archiwalnych


SZTAB POLICJI KWP w GDAŃSKU

Policyjny Rejestr Imprez Masowych (PRIM) – informacje w sprawie bezpieczeństwa masowych imprez sportowych.

Metryczka

Data publikacji 06.06.2011
Data modyfikacji 14.07.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KWP w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
KWP w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Adrian Sprengel
do góry