Informacje o dostępności - KWP w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje o dostępności

 

PLAN DZIAŁANIA
NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
NA LATA 2020-2023

obejmujący Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku
oraz jednostki organizacyjne Policji województwa pomorskiego

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Zadania:

1. Realizacja przepisów wynikających z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i jednostkach organizacyjnych Policji województwa pomorskiego, poprzez:

 1. zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
 2. zapewnienie informacji na temat lokalizacji dostępnych dla interesanta pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
 3. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 1495),
 4. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób,
 5. przygotowanie do przeprowadzenia całościowego audytu dostępności architektonicznej,
 6. na podstawie informacji opracowywanych przez komórki merytoryczne KWP w Gdańsku i jednostki organizacyjne Policji województwa pomorskiego, sporządzanie raportów z realizacji zadań na rzecz zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
   

Terminy/okresy sprawozdawcze:

30.01.2021 za 2020 rok

30.01.2022 r. za rok  2021

30.01.2023 r. za rok 2022

30.01.2024 r. za rok 2023

 

Osoby/komórki/jednostki realizujące zadanie:

 1. Przewodniczący zespołu koordynatorów ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w KWP w Gdańsku i jednostkach organizacyjnych Policji województwa pomorskiego.
 2. Odpowiedzialni merytorycznie Naczelnicy Wydziałów KWP w Gdańsku :
  1. Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej
  2. Wydział Ochrony Informacji Niejawnych
 3. Komendanci Miejscy/Powiatowi Policji województwa pomorskiego
   

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Zadania:

1. Realizacja przepisów wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w porozumieniu z KGP, poprzez:

 1. dbałość o zapewnienie dostępności cyfrowej informacji publikowanych przez redaktorów portali internetowych Pomorskiej Policji,
 2. zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
 3. na podstawie informacji opracowywanych przez komórki merytoryczne KWP w Gdańsku i jednostki organizacyjne Policji województwa pomorskiego, sporządzanie raportów z realizacji zadań na rzecz zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
   

Terminy/okresy sprawozdawcze:

30.01.2021 za 2020 rok

30.01.2022 r. za rok  2021

30.01.2023 r. za rok 2022

30.01.2024 r. za rok 2023

 

Osoby/komórki/jednostki realizujące zadanie:

 1. Przewodniczący zespołu koordynatorów ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w KWP w Gdańsku i jednostkach organizacyjnych Policji województwa pomorskiego.
 2. Odpowiedzialni merytorycznie Naczelnicy Wydziałów KWP w Gdańsku :
  1. Wydział Komunikacji Społecznej
  2. Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku,
  3. Wydział Łączności i Informatyki
 3. Komendanci Miejscy/Powiatowi Policji województwa pomorskiego.
   

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNO-INFORMACYJNA

Zadania:

 1. Realizacja przepisów wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez zapewnienie obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje.
 2. Instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
 3. Zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z właściwymi komórkami KWP w Gdańsku w formie określonej w tym wniosku (art. 31 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami).
 4. Przeprowadzenie szkoleń i konsultacji dla pracowników i policjantów w celu podniesienia jakości komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami.
 5. Publikacja na stronach internetowych oraz w BIP KWP w Gdańsku i jednostkach podległych KMP/KPP informacji o osobach odpowiedzialnych za realizację ww. ustawy.
 6. Publikacja na stronach internetowych oraz w BIP KWP w Gdańsku i jednostkach podległych KMP/KPP informacji o zakresie działalności, zgodnie z art. 6 pkt 3c ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 7. Na podstawie informacji opracowywanych przez komórki merytoryczne KWP w Gdańsku i jednostki organizacyjne Policji województwa pomorskiego, sporządzanie raportów z realizacji zadań na rzecz zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 8. Publikacja na stronie BIP KWP w Gdańsku raportu dostępności opracowanego przez Koordynatora ds. zapewnienia dostępności zgodnie z art. 11 powołanej ustawy.
 9. W indywidualnym przypadku, w szczególności ze względu na brak możliwości technicznych lub prawnych, zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu alternatywnego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
   

Terminy/okresy sprawozdawcze:

30.01.2021 za 2020 rok

30.01.2022 r. za rok  2021

30.01.2023 r. za rok 2022

30.01.2024 r. za rok 2023

 

Osoby/komórki/jednostki realizujące zadanie:

 1. Przewodniczący zespołu koordynatorów ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w KWP w Gdańsku i jednostkach organizacyjnych Policji województwa pomorskiego.
 2. Odpowiedzialni merytorycznie Naczelnicy Wydziałów KWP w Gdańsku
  1. Wydział Komunikacji Społecznej
  2. Naczelnik Sztabu Policji
  3. Wydział Łączności i Informatyki
 3. Komendanci Miejscy/Powiatowi Policji województwa pomorskiego.

 

ZESPÓŁ KOORDYNATORÓW DO SPRAW ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃŚKU I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POLICJI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 

Przewodniczący Zespołu - mł. insp. Hanna Kowalewicz – Radca Jednoosobowego Stanowiska ds. Ochrony Praw Człowieka KWP w Gdańsku.

Kontakt:

tel. 47 74 14 702
e-mail: hanna.kowalewicz@gd.policja.gov.pl

 

podkom. Magdalena Szulkowska - Naczelnik Wydziału Gospodarki Materiałowo Technicznej KWP w Gdańsku.

Kontakt:

tel. 47 74 14 993
e-mail: naczelnik.gmt@gd.policja.gov.pl

 

podinsp. Artur Berdys - Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KWP w Gdańsku.

Kontakt:

tel. 47 74 15 886
e-mail: naczelnik.oin@gd.policja.gov.pl

podinsp. Beata Domitrz - Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Gdańsku.

Kontakt:

tel. 47 74 15 901
e-mail: naczelnik.wks@gd.policja.gov.pl

 

podinsp. Marek Król  - Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Gdańsku.

Kontakt:

tel. 47 74 15 910
e-mail: naczelnik.wlii@gd.policja.gov.pl

 

podkom. Karina Kamińska – Rzecznik Prasowy KWP w Gdańsku.

Kontakt:

tel. 47 74 15 902
e-mail: rzecznik-kwp@gd.policja.gov.pl

 

nadkom. Michał Skokowski – Naczelnik Sztabu Policji KWP w Gdańsku.

Kontakt:

tel. 47 74 15 925
e-mail: naczelnik.sztab@gd.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji : 27.10.2020
Data modyfikacji : 30.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. insp. Hanna Kowalewicz
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Frątczak Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Frątczak
do góry