Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej - Kwalifikowani pracownicy ochrony - KWP w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Kwalifikowani pracownicy ochrony

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

DOKUMENTY WYMAGANE OD OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ:

1) Pisemny WNIOSEK

2) świadectwo ukończenia co najmniej gimnazjum albo ośmioklasowej szkoły podstawowej albo siedmioklasowej szkoły podstawowej

3) oświadczenie wnioskodawcy:

a)  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

b) o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz o fakcie, iż nie toczy się przeciwko wnioskodawcy postępowanie karne o takie przestępstwa;

4) dokument potwierdzający przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia w przypadku osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 8 w zw. z art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 ze zm.) spełnienie powyższego wymogu będą potwierdzać:

a)      dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika ochrony fizycznej osób
i mienia lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technika ochrony fizycznej osób
i mienia;

b)      dyplomy lub świadectwa uczelni, szkół oficerskich lub podoficerskich Policji lub Straży Granicznej;

c)      świadectwo szkolenia zawodowego zakończonego złożeniem egzaminu na pierwszy stopień podoficerski, chorążego lub oficerski Służby Więziennej wraz ze świadectwem szkolenia specjalistycznego w zakresie specjalizacji ochronnej w Służbie Więziennej;

d)      zaświadczenia o ukończeniu kursów organizowanych przez ośrodki szkolenia Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej lub Biura Ochrony Rządu, o ile kursy te spełniają wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 9

e)      zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych, potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, realizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm)

f)       zaświadczenia o ukończeniu innych kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne
i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, prowadzonych przez publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy o systemie oświaty

g)      świadectwa ukończenia szkoleń lub kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, prowadzonych przez uczelnie.

5) orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 poz. 1099 ze zm.)

6) orzeczenie psychologiczne, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

7) pozytywną decyzję w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie- pracownik ochrony fizycznej, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (dokument załącza osoba, która nabyła kwalifikacje w trybie określonym w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr. 63, poz. 394)

8) Opłatę za wydanie zaświadczenia dot. wpisu na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej w kwocie 17 zł należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Gdańsku na nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935 /ponosi wnioskodawca według stawek określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.)/

Metryczka

Data publikacji : 23.07.2015
Data modyfikacji : 10.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Drzazga, Wydział Postepowań Administracyjnych KWP w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Adrian Sprengel Wydział Prezydialny KWP w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Frątczak
do góry