Dopuszczenie do posiadania broni - Kwalifikowani pracownicy ochrony - KWP w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Kwalifikowani pracownicy ochrony

Dopuszczenie do posiadania broni

WYMAGANE DOKUMENTY PRZY SKŁADANIU WNIOSKU O WYDANIE DOPUSZCZENIA DO POSIADANIA BRONI DLA KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ

Wniosek

  • Dowód opłaty skarbowej w wysokości 10 zł (za każdy cel) wniesionena konto Urzędu Miejskiego w Gdańsku na nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935 zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.)
  • orzeczenie lekarskie i psychologiczne wydane przez uprawnionego lekarza i psychologa

zdjęcie o wymiarach 3x4 cmdo legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni dostarcza się przed wydaniem przedmiotowego dokumentu

WAŻNE:

  • art. 15 ust 4a ustawy o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576 ze zm.) stanowi, że przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się do pracowników podmiotów wskazanych w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 ze zm.), ubiegających się o dopuszczenie do posiadania broni, którzy przedstawiają orzeczenia lekarskie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
  • art. 16 ust. 2 ustawy o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576) stanowi, że od egzaminu, o którym mowa w ust. 1, zwolnieni są funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, funkcjonariusze lub pracownicy innych państwowych formacji uzbrojonychi żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego - w zakresie broni myśliwskiej, oraz członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego posiadający licencję zezwalającą na uprawianie strzelectwa sportowego - w zakresie broni sportowej, jeżeli zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów.

OPŁATY:

przed przystąpieniem do egzaminu związanego z ubieganiem się o dopuszczenie do posiadania broni należy wnieść opłatę 600 zł na konto Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku 12 1010 1140 0068 3922 3100 0000, dowód wpłaty należy przedłożyć komisji egzaminacyjnej przed egzaminem zgodnie z par. 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 19 poz. 241 ze zm.)

·         w przypadku niezdania egzaminu, zdającemu przysługuje jeden egzamin poprawkowy, który przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni od dnia niezdania egzaminu zgodnie z par. 6 pkt 2 w/w rozporządzenia

·         za egzamin poprawkowy pobiera się dodatkową opłatę, stanowiąca połowę stawki opłaty za egzamin tj. 300 zł na konto Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku 12 1010 1140 0068 3922 3100 0000 zgodnie z par. 8 pkt  2 w/w rozporządzenia

Uwaga! Organem właściwym do wydania żołnierzom zawodowym dopuszczeń do posiadania broni jest Żandarmeria Wojskowa. Natomiast właściwy organ Policji wydaje legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.

Metryczka

Data publikacji : 23.07.2015
Data modyfikacji : 04.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Drzazga, Wydział Postepowań Administracyjnych KWP w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Adrian Sprengel Wydział Prezydialny KWP w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Frątczak
do góry