Kwalifikowany Pracownik Zabezpieczenia Technicznego - Kwalifikowani pracownicy ochrony - KWP w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Kwalifikowani pracownicy ochrony

Kwalifikowany Pracownik Zabezpieczenia Technicznego

DOKUMENTY WYMAGANE OD OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO:

 

1) Pisemny WNIOSEK

2) dokument potwierdzający wykształcenie, o którym mowa w art. 27 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U z 2014 r. poz. 1099 ze zm.) co najmniej zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej, informatycznej lub ukończyła kurs pracownika zabezpieczenia technicznego albo została przyuczona do wymienionych zawodów na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z późń. zm.)

3) oświadczenie wnioskodawcy:

a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

b) o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz o fakcie, iż nie toczy się przeciwko wnioskodawcy postępowanie karne o takie przestępstwa;

4) orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) wystawione m.in. przez lekarza medycyny pracy, medycyny przemysłowej, medycyny morskiej i tropikalnej, medycyny kolejowej, medycyny transportu, medycyny lotniczej lub higieny pracy.

UWAGA !!!
Orzeczenie lekarskie powinno zawierać sformułowanie:
„Posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pracy w związku z wykonywaniem zadań kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego zgodnie z art. 27 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.”

5) pozytywną decyzję w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie- pracownik ochrony zabezpieczenia technicznego, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (dokument załącza osoba, która nabyła kwalifikacje w trybie określonym w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394)

6) Opłatę za wydanie zaświadczenia dot. wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego w kwocie 17 zł należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Gdańsku na nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935 /ponosi wnioskodawca według stawek określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.)/

 
 
 

Metryczka

Data publikacji : 23.07.2015
Data modyfikacji : 10.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Drzazga, Wydział Postepowań Administracyjnych KWP w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Adrian Sprengel Wydział Prezydialny KWP w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Frątczak
do góry