Licencja detektywa - Licencje - KWP w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Licencja detektywa

Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, prawa  i obowiązki detektywów oraz zasady i tryb nabywania uprawnień do wykonywania usług detektywistycznych określa ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. 2014 r., nr 273 ze zm.).

O wydanie licencji detektywa może ubiegać się osoba, jeżeli:

1. Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2. Ukończyła 21 lat,

3. Posiada wykształcenie co najmniej średnie,

4. Ma pełną zdolność do czynności prawnych,

5.Nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6.Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. Nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat,

8. Posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo - w przypadku obywatela innego państwa - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania,",,

9.Posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 stwierdzoną orzeczeniem lekarskim.

10.Legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

 

Okoliczności, o których mowa w pkt 4-6 i 10, potwierdzają odpowiednio:

- pisemne oświadczenie osoby ubiegającej się o wydanie licencji,

- zaświadczenie o niekaralności,

- zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, albo decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wydania licencji detektywa:

1. Wniosek o wydanie licencji,

2. Kopie stron dowodu osobistego zawierające imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny (PESEL) i adres zamieszkania albo dokument stwierdzający obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (oryginał do wglądu),

3. Dwa zdjęcia o wym. 2.5 x 3.5 cm,

4. Zaświadczenie o niekaralności,

5. Kopia świadectwa lub dyplomu potwierdzająca posiadanie co najmniej średniego wykształcenia (oryginał do wglądu),

6. Orzeczenie lekarskie pochodzące od uprawnionego lekarza, stwierdzające zdolność psychiczną do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych (oryginał),

7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,

8. Oświadczenie, że nie toczy się przeciwko osobie ubiegającej się o licencję detektywa, postępowanie karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe popełnione z winy umyślnej,

9. Oświadczenie, że osoba wnioskująca nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat,

10. Kopię zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych (oryginał do wglądu).

Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa (Dz. U. z 2002 r. Nr 186, poz. 1557 z późniejszymi zmianami)

za wydanie licencji detektywa należy wnieść opłatę w wysokości 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

 

Opłatę za wydanie licencji detektywa wnosi się na rachunek bankowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku:

Nr konta: NBP O/GDAŃSK 12 1010 1140 0068 3922 3100 0000, z dopiskiem "za licencję detektywa".

Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 sierpnia 2004 roku w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa (Dz. U. z dnia 2004 r. Nr 181, poz. 1879) osoba, której przyznano licencję detektywa, powinna odebrać ją osobiście, po okazaniu dowodu wniesienia opłaty za wydanie licencji, który włącza się do akt licencji. Licencja jest wydawana w terminie miesiąca od dnia, w którym decyzja o jej wydaniu stała się ostateczna.

Metryczka

Data publikacji : 23.07.2015
Data modyfikacji : 10.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Drzazga, Wydział Postepowań Administracyjnych KWP w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Mindak Wydział Prezydialny KWP w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Frątczak
do góry