Petycje - KWP w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz.U. z 2018, poz. 870).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:

 • zmiany przepisów prawa,
 • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. W przypadku braku właściwości KWP w Gdańsku, petycję przesyła się do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),
 • wskazanie adresata petycji,
 • wskazanie przedmiotu petycji,
 • petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

Petycje można składać:

 • doręczyć osobiście w godzinach 7.30 – 15.30 lub listownie na adres:  

  Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
  ul. Okopowa 15
  80-819 Gdańsk

 • za pośrednictwem ePUAP - adres strony internetowej www.epuap.gov.pl
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl

Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

Metryczka

Data publikacji : 11.08.2023
Data modyfikacji : 11.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Szymon Frątczak Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Frątczak Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Frątczak

Nawigacja

do góry