Opłaty skarbowe - Pozwolenia na broń - KWP w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Pozwolenia na broń

Opłaty skarbowe

Opłaty skarbowe związane z pozwoleniami na broń:

 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

-        od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;

-        od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;

-        od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

-        od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2.

 

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Jedynym sposobem uiszczenia należnej opłaty skarbowej jest jej wpłata na rachunek:

 

Urzędu Miasta Gdańska

Nr 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935

 

lub wniesienie jej bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Stawki opłaty skarbowej związane z pozwoleniami na broń:

 

 • za wydanie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni - 17 zł
 • za wydanie legitymacji posiadacza broni, świadectwa broni np. w związku ze zniszczeniem poprzedniego dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność – 17 zł,
 • od wydanej decyzji innej niż wymienione w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej,
  co do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego - 10 zł,
 • od wydanego pozwolenia na broń ( świadectwa broni) udzielonego:

-        osobie fizycznej - 242 zł

-        osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - 1193 zł

 • za wydanie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej lub broni pozbawionej na stałe cech użytkowych – 82 zł
 • za wydanie Europejskiej karty broni palnej – 105 zł
 • za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

 

Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień znajduje się ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.).

 

Stawki odpłatności za egzamin związany z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na broń, obowiązujące w myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 r.(Dz. U. z roku 2000 nr 19, poz. 241 ze zmianami).

 

Stawki odpłatności za egzamin związany z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na broń
w celach:

 • ochrony osobistej - 500 zł,
 • sportowych - 800 zł,
 • kolekcjonerskich - 1150 zł,
 • pamiątkowych - 550 zł,
 • szkoleniowych - 1000 zł, *
  * Stawka odpłatności za egzamin związany z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na broń w celach szkoleniowych dla nauczycieli realizujących w szkołach lub szkołach wyższych zajęcia z przysposobienia obronnego wynosi - 100 zł”
 • innych - 600 zł.

 

Za egzamin poprawkowy pobiera się dodatkową opłatę, stanowiącą połowę stawki opłaty
za egzamin. 

Wskazane powyżej opłaty wnosi się przed przystąpieniem do egzaminu.

Opłaty za egzamin należy wpłacać na rachunek:

Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

NBP O/O Gdańsk 12 1010 1140 0068 3922 3100 0000

Metryczka

Data publikacji : 15.04.2011
Data modyfikacji : 10.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Drzazga, Wydział Postepowań Administracyjnych KWP w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Adrian Sprengel Wydział Prezydialny KWP w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Frątczak
do góry