Praktyki studenckie - KWP w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Praktyki studenckie

Praktyki studenckie

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ROZPATRZENIA PODAŃ W SPRAWIE REALIZACJI DOBROWOLNYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH
( STUDENCKICH ):

1. Podanie skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku,komendanta miejskiego/powiatowego Policji wskazujące:

    • miejsce odbywania praktyki ( w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku należy wskazać konkretną komórkę organizacyjną),
    • nazwę uczelni, kierunek studiów (specjalizację), rok studiów, tryb studiów,
    • ilość godzin praktyk wskazaną przez uczelnię zgodnie ze szczegółowym programem praktyki studenckiej,
    • termin rozpoczęcia praktyk.

Podania dotyczące realizacji praktyk w komendach miejskich/powiatowych Policji garnizonu pomorskiego należy składać zgodnie z miejscem ich realizacji.

Student, aby stać się praktykantem w wyżej wskazanych jednostkach organizacyjnych Policji garnizonu pomorskiego musi uzyskać akceptację komendanta miejskiego/powiatowego Policji.

2. Szczegółowy program praktyki studenckiej zaakceptowany przez uprawniony organ uczelni.

3. Imienne skierowanie na praktyki ( oryginał – dokument ważny 1 miesiąc od daty wystawienia) wystawione przez dziekanat, opiekuna praktyk lub Biuro Karier w przypadku studentów Uniwersytetu Gdańskiego.

4. Curriculum Vitae studenta wraz z jego podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na praktykę studencką, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 - ze zm.).

5. Zaświadczenie z Uczelni, że praktykant będzie w trakcie odbywania praktyki studenckiej ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.

6. W przypadku, gdy ubezpieczenie studenta przez Uczelnię nie jest możliwe, student obowiązany jest ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków indywidualnie i dostarczyć kserokopię potwierdzenia tego ubezpieczenia.

7. Kserokopia (czytelna) aktualnej legitymacji studenckiej (str. 1 i 2).

8. Kserokopia (czytelna) dowodu osobistego (str. 1 i 2 ).

UWAGA! Dokumenty należy składać dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia realizacji praktyk.

Dokumenty nie spełniające wymogów formalnych, nie podpisane, złożone po terminie będą rozpatrywane odmownie.

Student, aby stać się praktykantem w komórkach organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku musi uzyskać akceptację Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.

Wymiar wykonywania przez praktykanta zadań w ramach praktyki studenckiej wynosi nie więcej niż 40 godzin tygodniowo, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy danej komórki/jednostki organizacyjnej Policji garnizonu pomorskiego.

Organizator praktyki studenckiej nie jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia za czynności wykonywane przez praktykanta i nie ponosi kosztów leczenia praktykanta.

Wnioski studentów o odbycie przedmiotowych praktyk będą rozpatrywane w trybie indywidualnym, a ewentualne wyrażenie zgody na praktykę uzależnione będzie od aktualnej realizacji zadań służbowych w komórkach/jednostkach organizacyjnych Policji garnizonu pomorskiego.

Wobec powyższego studentów i uczelnie zachęcamy również do zapoznania się z wykazem urzędów i jednostek podległych i nadzorowanych przez ministrów, w których organizuje się praktyki studenckie. Szersze informacje można uzyskać na stronie Departamentu Służby Cywilnej KPRM http://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej-w-2015-roku

Jednocześnie informuję, że dokumenty dotyczące realizacji praktyk można składać osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, mieszczącej się przy ul. Okopowej 15 w Gdańsku w godzinach 8:00-15:00 lub pocztą na adres Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Wydział Kadr i Szkolenia z dopiskiem „praktyki studenckie”, ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk.

W sprawie organizacji przedmiotowych praktyk można uzyskać szersze informacje u pracownika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gdańsku Pani Agnieszki Nakończy-Zieńczuk pod numerem telefonu 58 32 15 755, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00.

Metryczka

Data wytworzenia 27.08.2015
Data publikacji 27.08.2015
Data modyfikacji 02.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
KWP w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Nakończy-Zieńczuk, Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Adrian Sprengel Wydział Prezydialny KWP w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Anna Banaszewska-Jaszczyk
do góry